spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Podwy?ka VAT w 2011 roku Drukuj E-mail

 

Nawet 80 tys. osób musi dop?aci? do mieszkania

Wzrost podatku VAT wymusza dop?aty do mieszka? kupowanych na rynku pierwotnym. Mo?e to dotyczy? nawet 80 tys. osób. W skrajnych wypadkach dop?ata mo?e wynie?? nawet ponad ?wier? miliona z?otych.

Rozwi?zaniem mo?e by? wi?ksza kwota kredytu, ale wymaga to ponownego przej?cia procedury kredytowej i poniesienia kosztów z tym zwi?zanych.

Jedn? z konsekwencji wy?szych stawek VAT od nowego roku mo?e by? zmiana cen mieszka? i domów, na które zosta?y ju? zawarte umowy przedwst?pne z deweloperami. Cz?sto zawieraj? one zapis pozwalaj?cy deweloperowi na podniesienie ceny w przypadku zwi?kszenia si? stawki podatku. Trzeba bowiem pami?ta?, ?e podatek jest p?acony ju? po zawarciu aktu notarialnego zgodnie z obowi?zuj?cymi z danym momencie stawkami VAT. Z podwy?k? kosztów musz? si? te? liczy? buduj?cy domy. W praktyce dla osób kredytuj?cych zakup lub budow? oznacza to, ?e przyznana przez bank kwota kredytu jest za ma?a, a ró?nica w przypadku wi?kszych mieszka? i domów mo?e by? znacz?ca.

Dop?ata nawet o ponad ?wier? miliona z?otych

Gdyby rozwa?a? mieszkanie o powierzchni 300 m kw. i cenie 2,4 mln z? mo?e on podro?e? o blisko 191 tys. z?. Gdyby wyj?ciowa cena m kw. mieszkania wynosi?aby nie 8 tys. z?, ale 11,3 tys. z? (co jest ?redni? cen? apartamentu na 15 najwi?kszych rynkach), to podwy?ka si?gn??aby a? 269 tys. z?. Z czego to wynika? Zgodnie z nowymi przepisami w wi?kszo?ci przypadków stawka podatku VAT od nowych mieszka? i domów oferowanych przez dewelopera wynosi 8%. Gdy jednak metra? mieszkania przekracza 150 m kw., a domu 300 m kw., to ka?dy dodatkowy metr jest opodatkowany podstawow? stawk? podatku - 23%. Warto tu przypomnie?, ?e do ko?ca 2010 r. obowi?zywa?a jednolita stawka VAT wynosz?ca 7%.

Wzrost ceny mieszka? na skutek podwy?ki VAT

25,0 m kw. - dop?ata 1 869 z?
37,5 m kw. - dop?ata 2 804 z?
50,0 m kw. - dop?ata 3 738 z?
100,0m kw. - dop?ata 7 477 z?
150,0m kw. - dop?ata 11 215 z?
200,0m kw. - dop?ata 71 028 z?
300,0m kw. - dop?ata 190 654 z?
* ?rednia cena m kw. to 8000z?            

Realnie dro?ej? te? materia?y

Obecnie zmniejszy? si? te? limit zwrotu VAT za materia?y budowlane. Odzyska? mo?na 15 pp., czyli ró?nic? mi?dzy stawk? 23% a 8%. W praktyce jest to podniesienie kosztów materia?ów budowlanych z 7% na 8%, poniewa? dotychczas obowi?zywa? zwrot ró?nicy mi?dzy 7% a 22%.

Nawet 160 tys. osób wyda wi?cej na nieruchomo??

Z szacunków Home Broker wynika, ?e w przybli?eniu trzy na cztery nieruchomo?ci s? kupowane z udzia?em kredytu. Proces deweloperski trwa blisko 2 lata, a w tym czasie deweloperzy rozpocz?li budow? oko?o 107 tys. Oznacza to, ?e za ma?y kredyt mo?e posiada? nawet 80 tys. osób. Do tego trzeba doliczy? jeszcze buduj?cych domy, których mo?e by? nawet drugie tyle.

Dop?ata na trzy sposoby

Kupuj?cy i buduj?cy maj? w tej sytuacji trzy rozwi?zania. Pierwszym z nich jest oczywi?cie samodzielne sfinansowanie brakuj?cej kwoty i dla mniejszych mieszka? b?dzie to pewnie rozwi?zanie najcz?stsze.

Przyszli w?a?ciciele du?ych mieszka? mog? ju? jednak mocno odczu? w portfelu konieczno?? wp?aty do dewelopera równowarto?ci nowego samochodu ?redniej, a nawet wy?szej klasy. Pozostaje im z?o?enie wniosku do banku o podwy?szenie kwoty kredytu. Oznacza to w praktyce konieczno?? ponownego dostarczenia dokumentów dochodowych, zbadanie zdolno?ci kredytowej i podpisanie aneksu kredytowego, z regu?y p?atnego od kilkudziesi?ciu do kilkuset z?otych. Je?eli bank zaostrzy? ostatnio zasady przyznawania kredytów (w grudniu by?y wprowadzane zapisy Rekomendacji T obni?aj?ce zdolno?? kredytow?), to mo?e okaza? si?, ?e kredyt zostanie w starej wysoko?ci. Bank mo?e równie? odmówi? podwy?szenia kredytu je?eli uzna, ?e rynkowa warto?? nieruchomo?ci jest ni?sza ni? nowa, wy?sza cena. Pozostaje wtedy próba refinansowania kredytu w bardziej liberalnym banku, co wymaga ponownego przej?cia ca?ej procedury kredytowej i zap?acenia kosztów udzielenia kredytu. Je?eli zdolno?? kredytowa jest zbyt niska mo?na te? rozwa?y? wyd?u?enie okresu kredytowania, dodatkowego kredytobiorc?, zmian? rat malej?cych na równe, czy te? przewalutowanie na z?oty kredytów walutowych.

Trzecim wyj?ciem mo?e by? skorzystanie np. z limitu w koncie, czy kredytu gotówkowego. Koszty s? jednak tutaj na tyle wysokie, ?e mo?na taki wariant rozs?dnie bra? pod uwag? dla wzrostu ceny nieruchomo?ci rz?du kilku czy kilkunastu tysi?cy.

Banki ch?tne do podwy?ek

Home Broker zapyta? banki, jakie rozwi?zania przewiduj? dla swoich klientów dotkni?tych podwy?k? VAT oraz w jaki sposób ich umowy reguluj? post?powanie w przypadku takich okoliczno?ci. Z przeprowadzonej ankiety wynika, ?e banki zgodnie pozwalaj? na podwy?szenie kwoty kredytu. Stawiaj? jednak wymóg posiadania zdolno?ci kredytowej weryfikowanej w oparciu o nowe dokumenty oraz wystarczaj?cej warto?ci nieruchomo?ci. Uk?on w sprawie klientów wykonuje Millennium Bank, gdzie w przypadku kredytów udzielanych do 12 mies. wstecz podwy?szenie mo?liwe jest w oparciu o o?wiadczenie o dochodach. Kredytobiorca musi te? udokumentowa? wzrost ceny poprzez przedstawienie aneksu do umowy przedwst?pnej lub nowego o?wiadczenia inwestora zast?pczego.

Autor: Aleksandra ?ukasiewicz ?ród?o: Home Broker

< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB