spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kredyty za granic?? Drukuj E-mail

 

Jak wynika z ostatnich bada? TNS-OBOP dla Instytutu Globalizacji a? 25 proc. Polaków skorzysta z oferty oddzia?u banku zagranicznego dzia?aj?cego w Polsce na zasadzie paszportu europejskiego i si?gnie po ta?szy kredyt hipoteczny.


Czy rzeczywi?cie klienci masowo zaczn? korzysta? z kredytów oferowanych przez zachodnie banki?

Wypowied? Micha?a Macierzy?skiego, analityka Bankier.pl
Popyt na kredyty walutowe, jaki zg?aszaj? polscy klienci, wcale nie musi i najprawdopodobniej nie b?dzie zaspokojony przez zachodnie banki dzia?aj?ce w Polsce jako oddzia?. Co wi?cej oferowane przez tamtejsze instytucje oprocentowanie kredytów w euro, a takie kredyty udziela wi?kszo?? zachodnich banków, wcale nie jest konkurencyjne w stosunku do kredytów z?otowych. Minimalna ró?nica w oprocentowaniu kredytów w euro, przy jednoczesnym nara?aniu si? na ryzyko kursowe, czyni wr?cz tak? operacj? nieop?acaln? dla potencjalnego klienta. Mo?e o tym ?wiadczy? przypadek popularnych swego czasu kredytów udzielanych przez rodzime banki w?a?nie w euro. W 2003 roku dosz?o do du?ej, bo 16% deprecjacji z?otego wobec tej waluty. Spowodowa?o to masowe przewalutowanie kredytów i gwa?towny spadek zainteresowania takimi kredytami. W tym momencie udzia? tego rodzaju kredytów w ogólnej sprzeda?y jest ?ladowy i ogranicza si? praktycznie do osób zarabiaj?cych w tej walucie.

Zachodnie banki unikaj? udzielania kredytów w obcych walutach i taka oferta nale?y do wyj?tków, a nie regu?y. Co wi?cej pobieraj? one znacznie wy?sz? mar?? - ?rednio 2-2,5%, podczas gdy rodzime instytucje przy kredytach z?otowych ok. 1-1,5%. Raczej trudno sobie wyobrazi?, ?eby zdecydowa?y si? na specjaln? ofert? dla Polaków, zw?aszcza ?e mimo wszystko jest to dla nich zbyt ma?y rynek. Nie wystarczy te? sama ch?? oferowania kredytów. Liczy si? sie? sprzeda?y i znajomo?? lokalnego rynku. Nowy gracz musia?by ponie?? równie? du?e koszty zwi?zane z wej?ciem na polski rynek, co przy tak niskich mar?ach przy kredytach mieszkaniowych stawia?oby sens ekonomiczny ca?ej takiej operacji pod du?ym znakiem zapytania. Do tego taka instytucja dzia?a?aby wbrew zaleceniom i rekomendacjom polskiego nadzoru bankowego. Trudno jednak wyobrazi? sobie bank, który zdecydowa?by si? na taki krok. Dzia?aj?cy od niedawna na polskim rynku Polbank EFG stosuje si? do zalece? zarówno nadzoru greckiego jak i polskiego, a jest to w?a?nie pierwsza instytucja dzia?aj?cego w Polsce na zasadzie paszportu europejskiego i obs?uguj?ca rynek detaliczny.

A zatem fakt, ?e a? co czwarty Polak stwierdza, ?e we?mie kredyt za granic? jest w moim przekonaniu jedynie ciekawostk? podobn? do tej, jak wyniki sonda?u o liczbie Polaków zamierzaj?cych wyjecha? na sta?e z naszego kraju.
Prezentowane badania pokazuj? jednak wyra?nie niech?? klientów do decydowania o istotnych dla nich sprawach ponad ich g?owami. Ani Nadzór Bankowy, ani ZBP, ani te? same banki nie wyja?ni?y w wyczerpuj?cy sposób przyczyn, dla których Polacy mieliby zosta? pozbawieni tanich kredytów walutowych. To za? rodzi uzasadniony opór i niech?? do regulacji narzucanych przez Nadzór Bankowy.

 

< Poprzedni
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB