spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
22-proc. VAT tylko na luksusowe mieszkania Drukuj E-mail

 

Po 2007 r. domy jednorodzinne i mieszkania o powierzchni nie przekraczaj?cej 350 m kw. nadal b?d? obj?te preferencyjn? stawk? tego podatku - zapowiedzia? w ?rod? minister transportu i budownictwa Jerzy Polaczek. 22-proc. VAT maj? p?aci? tylko ci, którzy kupi? b?d? zbuduj? super luksusow? will? lub apartament, np. z basenem i du?ym tarasem.

 


Zgodnie z zapowiedzi? sprzed tygodnia, Jerzy Polaczek przedstawi? wczoraj propozycj? definicji budownictwa spo?ecznego, która ma zapobiec podwy?ce VAT na nowe mieszkania i us?ugi zwi?zane z mieszkaniami z 7 do 22 proc. Tak? podwy?k? nakazuje nam od 2008 r. dyrektywa unijna. Równocze?nie dopuszcza ona stosowanie ni?szej stawki VAT w przypadku m.in. "dostawy, budowy, remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych w ramach polityki spo?ecznej".

Co prawda ka?dy cz?onek UE mo?e mie? w?asn? definicj? budownictwa spo?ecznego, ale unijny komisarz ds. podatków Laszlo Kovacs zasugerowa? niedawno w li?cie do wicepremier i minister finansów Zyty Gilowskiej, ?e "Polska mog?aby okre?li?, ?e wszystkie domy, gdzie jest wi?cej ni? jedno mieszkanie, mia?yby charakter spo?eczny" lub, ?e za "spo?eczne" mo?na uzna? mieszkania, których koszt budowy nie przekracza 100 tys. euro (to dzi? ok. 382 tys. z?).

Pocz?tkowo resort transportu i budownictwa rozwa?a? tego typu ograniczenia, ale ostatecznie zaproponowa? projekt nowelizacji ustawy o VAT z definicj? obejmuj?c? niemal ca?e budownictwo mieszkaniowe wraz z towarzysz?c? mu infrastruktur?, czyli m.in. sieci? wodno-kanalizacyjn? i energetyczn?, drogami czy oczyszczalniami ?cieków.

- Nawi?zali?my do rozwi?zania w?oskiego - zaznaczy? min. Polaczek. - Teraz projekt skierujemy do uzgodnie? mi?dzyresortowych i zobaczymy jak go oceni Ministerstwo Finansów - doda?.

Zgodnie z projektem, od 2008 r. 22-proc. stawka VAT mia?aby generalnie dotyczy? tylko domów jednorodzinnych i mieszka? powy?ej 350 m kw. Projekt przewiduje jednak pewne wyj?tki od tej regu?y - wy?szy podatek grozi?by te? osobom kupuj?ce mniejsze domy i mieszkania, o ile spe?nia?yby one jeszcze co najmniej dwa spo?ród czterech innych warunków.

Jakich? •  W przypadku mieszka?, ??czna powierzchnia tarasów i balkonów przekracza?yby 65 m kw. •  W domu by?by basen kryty, stanowi?cy cz??? nieruchomo?ci wspólnej lub nale??cy do w?a?ciciela lokalu. •  Podobnie „korty tenisowe, baseny odkryte lub inne obiekty sportowe”. •  I wreszcie, warto?? robót wyko?czeniowych wraz z materia?ami przekracza?aby po?ow? ceny mieszkania.

Wiceminister transportu i budownictwa i równocze?nie pe?nomocnik rz?du ds. budownictwa mieszkaniowego Piotr Stycze? podkre?la?, ?e je?li w apartamentowcu np. by?by basen, ale mieszkanie wraz z tarasem nie by?oby zbyt du?e, to wówczas kupuj?cy je od dewelopera klient p?aci?by 7-proc. VAT. Z kolei w budownictwie jednorodzinnym op?aca?oby najpierw zbudowa? dom korzystaj?c z preferencji podatkowej, a dopiero potem wzi?? si? za budow? basenu czy kortu tenisowego.

- To dobra wiadomo?? - cieszy si? Jacek Bielecki z zarz?du Polskiego Zwi?zku Firm Deweloperskich. - 7-proc. VAT-em by?oby obj?te 99,9 proc. budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju - dodaje.

Czy na pewno? W ostatnich latach dominuje u nas budownictwo jednorodzinne. Cz?sto s? do domy budowane tzw. systemem gospodarczym (inwestorzy nie korzystaj? z us?ug profesjonalnych firm). Tego typu budów preferencyjny VAT najpewniej nie obejmie. Wprawdzie obecnie tacy inwestorzy mog? liczy? na zwrot cz??ci wydatków na materia?y budowlane. Jednak ustawa w tej sprawie ma obowi?zywa? tylko do ko?ca 2007 r. Za? z wypowiedzi Polaczka i Stycznia wynika, ?e na powrót do 7-proc. stawki VAT na materia?y u?ywane do budowy mieszka? i domów raczej nie mamy co liczy?. Przypomnijmy, ?e zwolennikami takiej definicji by?y w poprzednim Sejmie PiS i Platforma Obywatelska, której jednym z liderów by?a wówczas Zyta Gilowska.

- Nie znam kraju w UE, w którym materia?y budowlane mia?yby obni?on? stawk? VAT - przyznaje Roman Nowicki, szef Kongresu Budownictwa, skupiaj?cego 22 organizacje budowlane. - Ale te? nigdzie indziej nie powstaje tyle domów w systemie gospodarczym - dodaje.

Nowicki cieszy si?, ?e ministerstwo opar?o definicj? na lansowanych przez kongres rozwi?zaniach w?oskich. Ten ekspert opowiada, ?e we W?oszech istnieje definicja "budownictwa o charakterze nie luksusowym". Wszystkie obj?te ni? mieszkania i domy s? ob?o?one 10-proc. VAT-em ("pierwsze mieszkania" - 4-proc.). Natomiast mieszkania i domy luksusowe s? opodatkowane normaln?, 20-proc. stawk? tego podatku.

- Za luksusowe uznawane s? we W?oszech domy wybudowane na terenach przeznaczonych w planach urbanistycznych pod zabudow? willow? i na parki prywatne, za? mieszkania - wybudowane na terenach pod budownictwo jednorodzinne i na dzia?kach o powierzchni powy?ej 3 tys. m kw. - mówi Nowicki. - Typowy luksusowy dom ma wi?cej ni? 200 m kw., nie licz?c balkonów, tarasów, piwnic, strychów, schodów i gara?y; teren wokó? jest pi?ciokrotnie wi?kszy od zabudowanej powierzchni, a basen ma wi?cej ni? 80 m kw. - dodaje.

Min. Polaczek poinformowa?, ?e definicja budownictwa spo?ecznego zacznie obowi?zywa? od 1 stycznia 2008 r. Resortowi zale?y jednak na tym, by rz?d skierowa? j? jak najszybciej do Sejmu. Od dawna prosz? o to deweloperzy, którzy chc? wiedzie?, czy powinni rozwija?, czy raczej ogranicza? dzia?alno??, bo skutkiem podwy?ki VAT by?by przej?ciowy spadek popytu na mieszkania.

< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB