spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
EBC sugeruje podwy?ki stóp w sierpniu Drukuj E-mail

 

Istniej? oznaki wskazuj?ce, i? w obliczu rosn?cych presji inflacyjnych i energicznego o?ywienia gospodarczego, koszty po?yczek w strefie euro wzrosn? na pocz?tku przysz?ego miesi?ca, jak zasygnalizowa? we czwartek Europejski Bank Centralny.


Zapowiadaj?c przyspieszenie tempa podwy?ek stóp procentowych, prezes EBC Jean-Claude Trichet og?osi?, ?e rada banku, ustanawiaj?ca stopy procentowe, wyj?tkowo spotka si? 3 sierpnia we Frankfurcie w normalnym trybie, nie za? w formie telekonferencji, która zwykle ma miejsce podczas letniej przerwy.

Stwierdzi? on, ?e bank centralny wykazywa? „wzmo?on? czujno??” – s? to s?owa, w których zakodowana jest zapowied? szykuj?cych si? podwy?ek stóp procentowych. Wskazuje to na mo?liwo?? podwy?ki stóp na pocz?tku nast?pnego miesi?ca o ?wier? punktu procentowego do poziomu 3 proc.

Nieoczekiwanie nieust?pliwy ton wypowiedzi uwypukli? obawy EBC, ?e decyzje dotycz?ce stóp procentowych nie dotrzymuj? tempa aktualnym, optymistycznym danym ekonomicznym. EBC niepokoi si? równie? ryzykiem wymkni?cia si? presji inflacyjnych spod kontroli.

Jastrz?bi cz?onkowie 18-osobowej Rady Zarz?dzaj?cej przed wczorajszym posiedzeniem mocno sygnalizowali, ?e chc? szybszego tempa zaostrzania polityki monetarnej. „Wygl?da na to, ?e przyczyni?y si? do tego dane ze strefy euro”, stwierdzi? Dirk Schumacher, ekonomista w Goldman Sachs.

EBC rozpocz?? podnoszenie stóp procentowych w grudniu ubieg?ego roku, kiedy to w strefie euro pojawi?y si? wyra?ne sygna?y prze?amania spowolnionego tempa wzrostu, oraz o kolejne ?wier? punktu procentowego do 2,75 proc. w ubieg?ym miesi?cu – i na tym poziomie pozosta?y we czwartek. Nast?pnej podwy?ki oczekiwano na regularnym posiedzeniu, zaplanowanym na 31 sierpnia.

Trichet nie da? ?adnych wskazówek co do tego, czy EBC utrzyma szybsze tempo podwy?ek po 3 sierpnia. Stwierdzi? on, ?e EBC „nie zdecydowa? ex-ante o ?adnej serii podwy?ek”. EBC b?dzie „stopniowo” usuwa? czynniki pobudzaj?ce – tak oddzia?uj? niskie stopy procentowe  na wzrost gospodarczy – a nie ma w chwili obecnej ?adnego „odczucia”, które uzasadnia?oby wi?ksze ni? zazwyczaj podwy?ki stóp o pó? punktu.

Julian Callow z Barclays Capital, stwierdzi?: „Zak?adaj?c, ?e 3 sierpnia nast?pi ruch, znajdziemy si? w punkcie wyj?cia. Sprawy stan? si? bardziej zale?ne od danych, nie ma gwarancji przyspieszenia”.

EBC zak?ada, ?e wy?sze ceny ropy naftowej spowolni? wzrost w przysz?ym roku oraz prawdopodobnie b?dzie nieufny wobec wzrostu warto?ci euro do dolara. Niemniej jednak ekonomi?ci prognozuj?, ?e pod koniec roku stopy znajd? si? na poziomie oko?o 3,5 proc., a wi?c wy?szym, ni? zak?adano wcze?niej.

Trichet stwierdzi?, ?e w?ród cz?onków Rady Zarz?dzaj?cej panowa?o „dominuj?ce przekonanie” za osobistym stawieniem si? na spotkanie 3 sierpnia – sugeruj?c, ?e niektórzy sprzeciwiali si? takiemu ruchowi.

Opisa? on jako „rozs?dne” pytanie z wczorajszej konferencji prasowej dotycz?ce wzrostu panuj?cych w?ród klientów strefy euro obaw wobec inflacji, które - jak twierdzi Komisja Europejska - w ubieg?ym miesi?cu osi?gn??y najwy?szy poziom od czasu wprowadzenia banknotów i monet euro w 2002 roku. „Istotne jest, ?e oczekiwania wobec inflacji pozostaj? g??boko zakorzenione na poziomach odpowiadaj?cych stabilno?ci cen”, stwierdzi? Trichet.

Prezes powo?a? si? na majowy wzrost wska?nika M3 – ukazuj?cego realn? poda? pieni?dza, który jest uwa?nie obserwowany przez EBC i uznawany za wska?nik d?ugoterminowych trendów inflacji – do najwy?szego poziomu od 1999 roku. Warto?? kredytów udzielanych na zakup mieszka? ros?a o ponad 12 proc. rocznie, a stan sytuacji monetarnej wymaga? „wzmo?onego monitorowania”, doda?. Dane dotycz?ce zatrudnienia w strefie euro równie? uleg?y poprawie.

Cho? EBC zasygnalizowa? szybsze tempo podwy?ek europejskich stóp procentowych, Bank of England pozostawi? za?o?enia brytyjskiej polityki monetarnej niezmienione. Utrzyma? stop? repo na poziomie 4,5 proc. przez 11 miesi?c z rz?du. Monetary Policy Committee (Komitet Polityki Pieni??nej) da? jasno do zrozumienia, ?e nie podniesie stóp bez wyra?niejszych sygna?ów wskazuj?cych na rosn?c? presj? inflacyjn? w gospodarce.

Autor: Ralph Atkins - Frankfurt
© The Financial Times Limited 2006

< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB