spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Rz?d mocniej opodatkuje rynek nieruchomo?ci Drukuj E-mail

 

3 mln nowych mieszka?? Na razie rz?d przygotowa? propozycje zmian w podatkach niekorzystne dla wielu osób my?l?cych o w?asnym M, inwestuj?cych w nieruchomo?ci - zarówno nowe, jak i te na rynku wtórnym.


W czasie kampanii wyborczej PiS obiecywa? nam 3 mln nowych mieszka? w ci?gu najbli?szych kilku lat. Mia? przedstawi? program, który pobudzi budownictwo, zach?ci Polaków do inwestowania w nieruchomo?ci i b?dzie wspiera? te inwestycje. Na razie programu nie ma, rz?d przyj?? natomiast projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym znalaz?o si? kilka niemi?ych niespodzianek dla podatników inwestuj?cych w nieruchomo?ci.

19 proc. od dochodu ze sprzeda?y

Najwi?cej kontrowersji budzi pomys? zmiany zasad opodatkowania sprzeda?y nieruchomo?ci. Od nowego roku opodatkowany ma by? dochód ze sprzeda?y domu czy mieszkania, czyli ró?nica pomi?dzy cen? sprzeda?y a cen? zakupu. Teraz podatek p?aci si? od przychodu, czyli tak naprawd? od kwoty uzyskanej za dan? nieruchomo??. Zmieni? si? stawki podatku - w miejsce 10-proc. podatku od przychodu pojawi si? podatek w wysoko?ci 19 proc. od dochodu ze sprzeda?y nieruchomo?ci.

Co te zmiany oznaczaj? dla podatników sprzedaj?cych domy i mieszkania? Propozycje rz?du s? niekorzystne dla osób, które b?d? sprzedawa? domy czy mieszkania posiadane d?u?ej ni? pi?? lat. Dzi? przy sprzeda?y takich nieruchomo?ci nie p?aci si? podatku. Gdy nowe przepisy wejd? w ?ycie, takiego zwolnienia od podatku ju? nie b?dzie. Na szcz??cie "po nowemu" opodatkowana b?dzie sprzeda? nieruchomo?ci nabytych po 1 stycznia 2007 r. Je?li wi?c kto? b?dzie chcia? w przysz?ym roku sprzeda? mieszkanie kupione "za Gierka", zrobi to jeszcze na starych zasadach, czyli bez podatku.

Zyska? mog? (ale nie musz?) osoby, które chc? sprzeda? w?asne M posiadane krócej ni? pi?? lat. Podatek 10-procentowy od przychodu ze sprzeda?y takiego domu czy mieszkania by?by z regu?y wy?szy ni? 19-procentowy podatek od ró?nicy pomi?dzy cen? jego sprzeda?y a cen? zakupu. W zale?no?ci od warto?ci nieruchomo?ci korzy?ci ze zmiany zasad jej opodatkowania mog? si?gn?? tysi?cy i dziesi?tek tysi?cy z?otych. Ale uwaga - dzi? obowi?zuje przepis, który daje podatnikowi sprzedaj?cemu dom czy mieszkanie posiadane krócej ni? pi?? lat mo?liwo?? ca?kowitego wykr?cenia si? od podatku. Wystarczy, ?e w ci?gu dwóch lat wyda pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y na inn? nieruchomo??. Od nowego roku to ko?o ratunkowe ma znikn?? z ustawy. A to oznacza, ?e kto?, kto b?dzie sprzedawa? mieszkanie z my?l? o zakupie wi?kszego lokum - straci. Wedle obowi?zuj?cych dzi? przepisów nie zap?aci?by w ogóle podatku, tymczasem b?dzie musia? zap?aci? 19 proc. od dochodu ze sprzeda?y swojego "starego" mieszkania. To mo?e oznacza? strat? nawet kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych.

Znika ulga odsetkowa

Niespodziewanie rz?d zaproponowa? tak?e likwidacj? tzw. ulgi odsetkowej. Dzi?ki niej mo?na dzi? odliczy? od dochodu wydatki na sp?at? odsetek od kredytu na zakup nowego mieszkania, budow? lub rozbudow? domu. Ulga obejmuje odsetki od kredytu w wysoko?ci do 189 tys. z?. Je?li kredyt jest wy?szy, odlicza si? odsetki przypadaj?ce na jego cz???, czyli na kwot? 189 tys. z?. W ten sposób osoba sp?acaj?ca kredyt mieszkaniowy odzyskuje rocznie kwot? odpowiadaj?c? mniej wi?cej jednej racie kredytu. Czyli nawet kilka tysi?cy z?otych. To niezbyt wiele w porównaniu z dawn? ulg? budowlan?, ale zawsze co?.

Jeszcze na pocz?tku roku, gdy Ministerstwo Finansów przedstawi?o swoje pierwsze przymiarki do zmian w podatkach na 2007 r., nie by?o mowy o likwidacji ulgi odsetkowej. W projekcie zmian w ustawie o PIT przyj?tym przez rz?d na pocz?tku czerwca ulg? przeznaczono jednak do wyci?cia. Rz?d obiecuje, ?e zachowane zostan? przy tym tzw. prawa nabyte podatników korzystaj?cych z ulgi. To oznacza, ?e osoby, które za?api? si? na ulg? przed jej likwidacj?, b?d? z niej mog?y nadal korzysta? - a? do ko?ca 2027 r.

Najem bez rycza?tu

Niemi?a niespodzianka czeka te? osoby uzyskuj?ce przychody z najmu swoich domów czy mieszka?. Dzi? mog? one p?aci? fiskusowi podatek w formie rycza?tu od przychodu. Przy niewielkich przychodach stawka tego podatku to 8,5 proc. Gdy przychody s? wy?sze, od cz??ci z nich p?aci si? 20-proc. rycza?t. Od nowego roku rycza?t ma jednak znikn??. Osoby, które dzi? p?ac? podatki w tej formie, b?d? si? musia?y rozlicza? w ramach tzw. zasad ogólnych, czyli wed?ug zwyk?ej skali podatkowej ze stawkami 19, 30 i 40 proc. Dla wi?kszo?ci z nich oznacza to podwy?k? podatków.

Za przygotowanie wylicze? dzi?kujemy pani Agnieszce Fiejtek z firmy KPMG.

Piotr Skwirowski 29-06-2006

< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB