spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Adres Marze? Drukuj E-mail

 

Je?li 200 tys. z? ulokujemy w banku, to przy oprocentowaniu 4 proc. w skali roku zarobimy oko?o 660 z? miesi?cznie, od czego jeszcze b?dziemy musieli zap?aci? "podatek Belki". Te same pieni?dze zainwestowane w mieszkanie na wynajem, na przyk?ad w Warszawie, dadz? miesi?czny dochód w wysoko?ci 800-1000 z?. Poza tym zakup nieruchomo?ci to relatywnie najbezpieczniejsza forma inwestycji. Ziemi? i mieszkanie prawie zawsze mo?na bowiem sprzeda? z zyskiem - tym wi?kszym, im lepsza lokalizacja.


Warszawa: droga, ale zyskowna
W stolicy ceny mieszka? s? najwy?sze w Polsce, ale i najwi?cej mo?na zarobi? na ich wynajmie. Na Mokotowie, Ursynowie czy ?oliborzu metr kwadratowy kosztuje minimum 4 tys. z?. Taniej jest na peryferiach i w podwarszawskich miejscowo?ciach; tutaj mieszkanie mo?na kupi? ju? nawet za niewiele ponad 2 tys. z? za m2. Domy jednorodzinne w Warszawie kosztuj? od 2550 z? za m2 (dom do remontu) do 3550 z? za m2 (nowy dom). Zwa?ywszy, ?e ceny na Mokotowie, Sadybie czy w podwarszawskiej Magdalence zazwyczaj przekraczaj? milion z?otych, sprzedaj?cy s? elastyczni podczas negocjacji i cena ko?cowa jest zwykle o 10-15 proc. ni?sza od wywo?awczej.

Wielkopolska - dworek za 160 tys. z?
Stopa zwrotu z inwestycji mieszkaniowych w Poznaniu wynosi 7-8 proc., a wi?c nabycie nieruchomo?ci jest - tak jak w Warszawie - atrakcyjniejsz? form? inwestowania ni? lokata bankowa. ?rednie ceny mieszka? to oko?o 2500 z? za m2, ale za wyko?czony lokal w budynku z ceg?y trzeba zap?aci? prawie tyle co w stolicy: 3500-4100 z? za m2. Mieszkanie o powierzchni 60 m2 na Grunwaldzie przy ulicy Jugos?owia?skiej to wydatek rz?du 145 tys. z?. Nieco mniejsze mieszkanie (45 m2, przy Rynku ?azarskim) to inwestycja w granicach 115 tys. z?. Do najbardziej presti?owych pozna?skich lokalizacji nale?? willowe cz??ci miasta: Cytadela, So?acz i Ogrody.
Taniej jest pod Poznaniem. W okolicznych gminach powstaj? coraz to nowe osiedla domów jednorodzinnych, takie jak Zielony Gród w Tarnowie Podgórnym, w Chybach, Jelonku czy Strzeszynie. Dzia?ki mo?na naby? ju? za 80-160 z? za m2. Inn? ciekaw? lokalizacj? jest Borówiec ko?o Kórnika - sypialnia w stylu warszawskiego Piaseczna. Mimo odleg?o?ci - prawie 20 km od centrum - nie ma tutaj problemów ze sprzeda?? ziemi: metr kwadratowy kosztuje co najmniej 50 z?. Podobnie jest w okolicach Murowanej Go?liny i Buku.
Inwestycyjn? atrakcj? Wielkopolski s? liczne dworki. XIX-wieczny dworek o powierzchni 400 m2 (z obor?, stodo??, stajni?), po?o?ony w parku ze starodrzewem i stawem kilka kilometrów od Obornik Wielkopolskich, kosztuje oko?o 160 tys. z?.

Dolny ?l?sk, dolne ceny
Je?li inwestowa? na Dolnym ?l?sku, to najlepiej na wroc?awskich Bielanach, na osiedlu Wysoka oraz we wsiach Tyniec Ma?y i ?erniki Wroc?awskie. Za metr kwadratowy gruntu zap?acimy tam od 60 do 120 z?. Kupno domu we Wroc?awiu - zw?aszcza w atrakcyjniejszych miejscach - to ju? powa?ny wydatek. Ceny s? co prawda ni?sze ni? w Warszawie, ale i tak za 180 m2 domu we wroc?awskich Krzykach trzeba zap?aci? oko?o 495 tys. z?. Ale dom do remontu o powierzchni 200 m2 w dzielnicy Psie Pole, po?o?ony na dzia?ce 650 m2, b?dzie nas kosztowa? ju? tylko 95 tys. z?. Przyst?pne s? te? ceny nieruchomo?ci w rejonach turystycznych: na przyk?ad w okolicy góry ?l??a, Obornik ?l?skich, Stawów i Lasów Milickich lub Bystrzycy K?odzkiej. W masywie ?nie?nika (w pobli?u nowego o?rodka narciarskiego przy Czarnej Górze) mo?na kupi? 2 hektary gruntów rolnych z mo?liwo?ci? zabudowy po 2,5 z? za m2. Za kilka lat b?dzie dro?ej o kilkana?cie procent.

?ód? - secesja, pa?acyk i dzia?ka nad zalewem
?ód? staje si? coraz modniejsza! Niewielka odleg?o?? od Warszawy i specjalna strefa ekonomiczna przyci?gaj? inwestorów. Kupno trzypokojowego mieszkania (65 m2) przy legendarnej Piotrkowskiej to inwestycja rz?du 114 tys. z?. Wynaj?? mo?na trzy pokoje (90 m2) za 1200 z? miesi?cznie. Zabytkowa czterokondygnacyjna kamienica w ?ródmie?ciu (przy ulicach Ko?ciuszki i Wólcza?skiej) o powierzchni 4,8 tys. m2 kosztuje oko?o 3,8 mln z?. Najdro?sze dzielnice (?abiczki, Grotniki i Sokolniki) przyci?gaj? zw?aszcza ludzi wolnych zawodów. W Grotnikach za dzia?k? o powierzchni oko?o 2,7 tys. m2 z murowanym domem o powierzchni 94 m2 trzeba zap?aci? 150 tys. z?. Znalezienie w tej okolicy terenu pod zabudow? graniczy z cudem. Metr kwadratowy kosztuje oko?o 50 z?. Podobnie jest w nieco dalej po?o?onych Sokolnikach; tu za 2 tys. m2 dzia?ki z domem zap?acimy 250 tys. z?. Metr kwadratowy terenu rekreacyjnego kosztuje 30-50 z?. Na osiedlach Julianów i Radiostacji za domy z ceg?y budowane w okresie mi?dzywojennym trzeba zap?aci? 280-400 tys. z?.
Sporym powodzeniem ciesz? si? tereny w pobli?u zalewów Jeziorsko i Sulejowskiego; dzia?ka w okolicach Sulejowa o powierzchni 2,5 tys. m2 kosztuje 25 tys. z?, a 800 m2 nad Jeziorem ?lesi?skim - 30 tys. z?. Za siedlisko z gruntem (w pobli?u P?czniewa, Brzezin czy Uniejowa nad Wart?) o powierzchni 6 tys. m2 zap?acimy prawie 22 tys. z?, za dzia?k? licz?c? 7,4 tys. m2 - 37 tys. z?. Du?a dzia?ka z domem i murowanymi budynkami gospodarczymi o powierzchni 1,3 tys. m2 kosztuje 960 tys. z?.

Górny tani ?l?sk
W Katowicach mieszkanie o powierzchni 30-40 m2 mo?na wynaj?? ju? za 680 z? miesi?cznie. W innych miejscach regionu - jeszcze taniej. Inwestowanie w nieruchomo?ci w wi?kszo?ci miejsc na ?l?sku to ?aden interes. Na dodatek cena wynajmu mieszka? stale spada. Dro?ej jest w bardziej presti?owych miejscach, takich jak Brynów, Ligota lub Zarzecze. Na osiedlach Ba?antów i Pod D?bem cena metra kwadratowego wynosi ponad 2 tys. z?. Najwi?kszym powodzeniem ciesz? si? mieszkania w okolicy centrum, na osiedlu Paderewskiego oraz na Koszutce; ceny s? tutaj nieco wy?sze ni? w pozosta?ych dzielnicach i wynosz? oko?o 1800 z? za m2.

Drogi Kraków, tanie góry
Kraków s?ynie z budowy apartamentowców - równie drogich jak w Warszawie. Ceny podbijaj? bogaci obcokrajowcy, którzy wierz? w to, ?e gród Kraka b?dzie kiedy? tak s?awny jak Praga. Cena metra kwadratowego gruntu w starej cz??ci miasta si?ga nawet 10 tys. z?! Wynaj?cie apartamentu w Krakowie, na przyk?ad o powierzchni 200 m2 przy ul. Królowej Jadwigi, to wydatek oko?o 2,5 tys. USD miesi?cznie. Za metr kwadratowy mieszkania przy ulicy Rydla zap?acimy ju? "tylko" 5 tys. z?.
W Krakowie developerzy maj? ogromne k?opoty z nabywaniem gruntów pod zabudow?. Zainteresowani zakupem mieszka? na rynku pierwotnym mog? liczy? na wprowadzenie si? do nowego lokum dopiero w 2005 r. ?redni koszt mieszkania (o powierzchni 50-60 m, gotowego do odbioru w pierwszym kwartale 2005 r.) to dzi? 2,4 tys. z? za m2. ?atwiej mo?na kupi? lokum w starych kamienicach po generalnych remontach (rejony ulic Krowoderskiej, Pawlikowskiego, Konarskiego czy Starowi?lnej). S? one na ogó? w pe?ni wyko?czone. Koszt: od 3,4 tys. z? do 4 tys. z? za m2.
W Krakowie wynaj?cie komu? mieszkania nie przysparza wi?kszych problemów, ale za "rozs?dn? cen?". W zale?no?ci od metra?u i lokalizacji oznacza to miesi?czny przychód w wysoko?ci od 900 z? za mieszkanie przy ul. Szuwarowej (Kraków - Ruczaj Zaborze) do 1500 z? w centrum przy ul. Starowi?lnej.
Krakowianie i przybysze "z Polski" szukaj? tanich dzia?ek na Jurze Krakowsko-Cz?stochowsk?, w Beskidzie ?l?skim i ?ywieckim. "Dzia?ka widokowa" kosztuje tam 80--120 z? za m2. Za hektar ziemi na terenach podgórskich trzeba zap?aci? 20-25 tys. z?, a w górach - do 40 tys. z?. Na terenach Jury Krakowsko-Cz?stochowskiej najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? dzia?ki siedliskowe, z ma?ymi domkami, w cenie 50-80 tys. z?. Ta?sza oferta to na przyk?ad 28-metrowy domek na dzia?ce o powierzchni 250 m2 nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim (cena 35 tys. z?). Ca?oroczny dom o powierzchni 120 m2 na 630-metrowej dzia?ce w Boguchwa?owicach kosztuje oko?o 120 tys. z?. Szybko sprzedaj? si? chaty z bali po 80-150 tys. z?, na dzia?kach o powierzchni kilkuset metrów. Typowe domki letniskowe na dzia?kach do 1 tys. m2 s? ta?sze i kosztuj? 40-60 tys. z?. Parcele nad Jeziorem ?ywieckim z bezpo?rednim dost?pem do wody kosztuj? oko?o 100 z? za m2. W Przyborowie, w okolicach Jele?ni, ?adnie po?o?one dzia?ki budowlane mo?na kupi? za 25 z? za m2.

Adres marze? Tygodnik "Wprost", Nr 1137 (12 wrze?nia 2004)
Stefan Kruszyna-Deptuch

< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB